انتگرال جز به جز

تحقیق درباره ی انتگرال جز به جز + دانلود فایل

این فرمول انتگرال گیری جزء به جزء است. طرف چپ انتگرالی است که می خواهید آن را محاسبه کنید و در طرف راست دو جزء وجود دارد که یکی نیازی به انتگرال گیری ندارد() و دیگری عبارتست از (). این کار وقتی امکان پذیر است که انتگرال دوم ساده تر از انتگرال اول باشد.

ادامه مطلب