انتگرال

تحقیق درباره ی مساحت انتگرال + دانلود فایل

از نظر هندسی انتگرال برابر است با مساحت سطح محصور زیر نمودار. نکته انتگرال نمودار سه بعدی(انتگرال دو گانه)معرف حجم محصور زیر نمودار است و انتگرال سه‌گانه معرف پارالل زیر نمودار است(غیرقابل تصور)

ادامه مطلب

تحقیق درباره ی حجم با انتگرال + دانلود فایل

اگر F تایعی ثابت و مقدارش برابر ۱ باشد. آنگاه مجموعهایی به صورت تشکیل می شوند وقتی هر سه به صفر میل کنند خانه کوچکتر و بیشتر می شوند و در نهایت فضای D را می پوشانند بنابراین حجم D را به صورت انتگرال سه گانه زیر تعریف می کنیم. توسط این فرمول ما قادر خواهیم بود حجم اجسام محصور در رویه های خمیده را محاسبه کنیم.

ادامه مطلب

تحقیق درباره ی انتگرال جز به جز + دانلود فایل

این فرمول انتگرال گیری جزء به جزء است. طرف چپ انتگرالی است که می خواهید آن را محاسبه کنید و در طرف راست دو جزء وجود دارد که یکی نیازی به انتگرال گیری ندارد() و دیگری عبارتست از (). این کار وقتی امکان پذیر است که انتگرال دوم ساده تر از انتگرال اول باشد.

ادامه مطلب