اوریانا فلاچی

جملات ماندگار از اوریانا فالاچی

اگر طعنه بزنیم کسی مسخره مان نمی کند اما همینکه به چیزی واقعا ایمان داشته باشیم همه به سرمان می ریزند .

ادامه مطلب