اپیكورگرایی

تحقیق درباره ی خلق الساعه + دانلود فایل

خلق الساعه اندیشه ای است که براساس آن، حیات از منبعی غیر از ارگانیسمهای والد موجود و از لحاظ ژنتیکی مرتبط حاصل می گردد. علاوه بر این، دو تفسیر عمده آن با عنوان نازیست زایی یا ایجاد موجودات زنده از ماده غیرآلی ...

ادامه مطلب