ایران و منتخب جهان

جلوگیری از ورود خانم ها به ورزشگاه و حواشی بازی ستارگان

اخبار و حواشی تعدادی از بانوان هوادار فوتبال پشت دربهای بسته استادیوم ماندند و از ورودشان جلوگیری شد. این در حالی است که یکی از همراهان ادوارد داویدز خانمی است که در جایگاه ویژه حضور دارد. تا دقیقه 30 مسابقه دونفر از تماشاگران به داخل زمین پریدند. یکی در ابتدای مسابقه و یکی هم در دقیقه 20 بازی.

ادامه مطلب