تاثير عاشورا و نهضت امام حسين(ع )بر فرهنگ سياسي ايران معاصر

تاثير عاشورا و نهضت امام حسين(ع )بر فرهنگ سياسي ايران معاصر + دانلود فایل

فرهنگ را مي توان يکي از زيربنايي ترين مولفه هاي هر جامعه انساني دانست که تاثيرات آن در ساختار و جهت دهي مسير حرکت جوامع بسيار اساسي و حائز اهميت مي باشد . از طرفي فرهنگ ، تجليات مختلفي دارد که آن را از کليت اوليه تبديل به موضوعات محدودتر و تخصصي تري مي نمايد که از آنها به عنوان فرهنگ هاي مضاف ياد مي شود همچون فرهنگ سياسي ، فرهنگ اجتماعي ،فرهنگ اقتصادي ، فرهنگ ديني ، فرهنگ مديريتي و ... که در ميان همه اينها فرهنگ سياسي جزء اصلي ترين مولفه هاي فرهنگي مي باشد که مورد بحث و دقت نظر قرار مي گيرد و علت آن نيز تاثيرات مستقيمي است که بر سرنوشت سياسي و به تبع آن بر کليه بخش هاي يک جامعه دارد .

ادامه مطلب