تبدیل عدد کسر به عدد اعشاری

در چه شرایطی در تبدیل یک کسر به عدد اعشاری دوره گردشی داریم + دانلود فایل

دسته ای از کسرها که مخرج آنها عاملهای ۲و۵ باشد بعد از تقسیم صورت به مخرج ، پس از تعدادی اعشاری وپیشروی در تقسیم ،باقیمانده به صفر می رسد.

ادامه مطلب