تجزیه یك بردار به مۆلفه‌های آن

تجزیه یک بردار به مۆلفه‌های آن + دانلود فایل

اگر اندازه و جهت یک بردار مشخص باشد آن گاه این امکان که مۆلفه‌های آن محاسبه شود، وجود دارد. فرآیندی که در آن مولفه‌های یک بردار به دست می‌آید به عنوان تجزیه بردار به مولفه‌های آن معروف است.

ادامه مطلب