تحریف در قرآن

تحریف در قرآن + دانلود فایل

معانی گوناگونی برای تحریف گفته شده است. علمای اسلام بر عدم وقوع تحریف به نقیصه و زیاده آن در قرآن اتفاق نظر دارند. به این معنا که نه چیزی از قرآن کاسته شده و نه چیزی از خارج به آن اضافه شده که در قرآن اصلی نبوده است. اما نسبت به کاسته یا افزوده شدن حرکات و مصوت‌ها، باید گفت که هیچ گونه تحریفی در حروف و مصوت های قرآن واقع نشده است؛ زیرا قرائت متداول امروزی همان قرائتی است که از صدر اسلام مرسوم بوده و قرائت‌های دیگر نوعی اجتهاد بوده که هیچ گاه متداول نشده است.

ادامه مطلب