تحقیق درباره ی ازدواج و طلاق

تحقیق درباره ی ازدواج و طلاق

اساس و رکن اصلی نهاد مقدس خانواده ازدواج است . ازدواج نیاز و خواست طبیعی و زیستی زن ومرد است ، که در چهار چوب قرار دادی ، حقوقی و شرعی صورت می پذیرد . ازدواج بر پایه اهدافی چون تولید و بقای نسل ، پیروی از قانون طبیعت و فطرت ، پاسخ به سنت الهی ، رشد و تکامل ، سکون و آرامش و رحمت و مودت و به تعبیر زیبای قرآنی حفظ صیانت وجود ، عفت و تقوا و پرورش عاطفه و انسانیت شکل می گیرد . اما پرسش اینجا است که شرایط مناسب برای ازدواج طرفین و مسئوولیت های آنان برای پذیرش این امر خطیر چیست ؟ در همین راستا به این چهار اصل توجه نمود :

ادامه مطلب