تحقیق درباره ی اقتدار ملی

تحقیق درباره ی اقتدار ملی

واژه اقتدار از ریشه قدر به معنی اندازه ، مقدار، قدرت ، طاقت ، نیرو، قضا وقدر الهی ، هر چیزی را در وقت خود انجام دادن۱ است . معادل انگلیسی Authority )( آن از واژه Aug است که در زبان هندی و اروپایی به معنای "اندیشه رشد بخشیدن " به کار میرود.۲از اصطلاح "اقتدار" برحسب زمینه فکری که در آن به کار گرفته می شود، معانی گوناگونی برمی آید.

ادامه مطلب