تحقیق درباره ی تیمم

تحقیق درباره ی تیمم + دانلود فایل

کف دو دست را با هم به چيزي که تيمم بر آن صحيح است(خاک، ريگ،کلوخ، سنگ، اگر پاک باشند) مي زنيم.

ادامه مطلب