تحقیق درباره ی جراحی قلب

تحقیق درباره ی جراحی قلب + دانلود فایل

رشته جراحی عمومی در سراسر دنیا قدمتی به اندازه خود پزشکی دارد. آثار جراحی در جمجمه های بدست آمده از شهر سوخته زابل دیده می شود نشاندهنده ترپانوتومی در آن زمان بوده است.

ادامه مطلب