تحقیق درباره ی حجاب

حجاب در ادیان مختلف + دانلود فایل

مسیحیت نه تنها احکام شریعت یهود در مورد حجاب زنان را تغییر نداده و قوانین شدید آن را استمرار بخشیده است، بلکه در برخی موارد، قدم را فراتر نهاده و با تاکید بیشتری وجوب حجاب را مطرح ساخته است، زیرا در شریعت یهود، تشکیل خانواده و ازدواج، امری مقدس محسوب می شد و حتی در کتاب «تاریخ تمدن» آمده است که: «ازدواج در سن بیست سالگی اجباری بود، اما از دیدگاه مسیحیت که تجرد، مقدس شمرده شده است جای هیچ شبهه ای باقی نخواهد ماند که برای از بین رفتن تحریک و تهییج، این مکتب، زنان را به رعایت پوشش کامل و دوری از آرایش و تزیین، به صورت شدیدتری فراخوانده است.

ادامه مطلب

تحقیق درباره ی حجاب + دانلود فایل

حجاب در اسلام يعني پوشش کامل بدن بجز گردي صورت و دستها،حجاب يعني ظاهر نساختن زينتهاي پنهاني بنابراين آشکار نمودن لباسهاي زينتي مخصوص که در زير لباسهاي عادي يا چادر پوشيده ميشود مقبول نيست . حجاب يعني پوشش بگونه اي نباشد که موجب جلب توجه و تحريک گردد لذا اگر کسي چادر هم پوشيده باشد ولي نوع رنگ آن بگونه اي باشد که موجب جلب توجه و تحريگ گردد جايز نيست.

ادامه مطلب