تحقیق درباره ی قطب الدین شیرازی

تحقیق درباره ی قطب الدین شیرازی + دانلود فایل

ایران جغرافیای عشق و تمدن، یکی از بزرگترین و شاید مهمترین سرزمین هایی است که در طول تاریخ نقش بسزا و پررنگی در علم و تمدن و بطور کلی، پیشرفت جوامع بشری داشته است. این کشور جدا از جغرافیای سیاسی که هر کشوری داراست و با مرزهایی مشخص می شود، دارای جغرافیای فرهنگی بسیار غنی، تاثیر گذار و وسیعی می باشد که فراتر از مرزهای سیاسی است. از یک سو تا چین و از سوی دیگر تا دریای مدیترانه و شمال آفریقا.

ادامه مطلب