تحقیق درباره ی کنار آمدن با همسایه

تحقیق درباره ی توصیه براي کنار آمدن با همسايه‌ها

12 توصيه براي کنار آمدن با همسايه‌ها خيلي وقت‌ها هم خيلي‌ها در کنار هم زندگي مي‌کنند و دوري از افراد نزديک خانواده‌شان را با مهرباني همسايه‌هاشان پر مي‌کنند و البته در اين ميان، بسياري هم دوري نزديکان‌شان را تحمل مي‌کنند، هم رفتار بد همسايه‌شان را. اما واقعا چگونه مي‌توان همسايه‌اي خوب بود؟ چگونه مي‌توان (و چگونه بايد ) با همسايه بد برخورد کرد که به حادثه‌اي تلخ منجر نشود؟

ادامه مطلب