تعاون چیست

تعاون چیست + دانلود فایل

واژه هم‌کاری cooperation را نخستین بار رابرت اوون انگلیسی در مقابل واژه رقابت Competition به كار برد. سپس صاحب نظران و مصلحان اجتماعی اين كلمه را با مفاهيم و كاركردهای متفاوتی به كار بستند، تا جایی كه مقوله نهضت هم‌کاری Movment cooperation و حتی هم‌کاری گرایی Cooperatisme در نظريه های اقتصادی – اجتماعی، جايگاه ويژه ای يافت .

ادامه مطلب