تهاجم بیگانگان

آثار و نتایج دفاع در برابر تهاجم بیگانگان + دانلود فایل

در تعریف جنگ میتوان گفت جنگ نبرد خشن و مسلحانه ای است که بین دو یاچند اجتماع مستقل اتفاق می افتد دلایل شروع جنگ ها به شرح زیر است 1.طمع به خاک کشور دیگر و رسیدن به منافع مادی.2.روحیه خود خواهی وقدرت طلبی حاکم. و عوامل دیگر.... هر ملتی بر اساس فطرت ذاتی خود وبا بهرمندی از تفکر و اراده خویش در مقابل تهاجم بیگانگان ایستادگی و مقاومت میکند وهمینطور در قرآن کریم به دفاع اهمیت زیادی داده است.

ادامه مطلب