توهین مورینیو

لب خوانی مورینیو تائید شد

ماجرای توهین مورینیو به پزشک تیمش وارد مرحله بعدی شد. در جلسه روز چهارشنبه تایید شد که مورینیو حرف رکیکی به پزشک تیمش زده و از الفاظ جنسی استفاده کرده بود. اعلام شده که اگر جرم ثابت شود جریمه سنگینی در انتظار مورینیو خواهد بود، حداقل پنج جلسه محرومیت.

ادامه مطلب