جملات آنتوان دوست اگزوپری

جملات ماندگار از آنتوان دوسنت اگزوپری

ما باید بتوانیم نشانه‌ها را حتی در دوردست‌ها ببینیم و دریابیم.

ادامه مطلب