جملات ایلهان برک

جملات ماندگار از ایلهان برک

یک زن اگر بخواهد حتی با صدایش میتواند تو را در آغوش بگیرد.

ادامه مطلب