جملات برتولت برشت

جملات ماندگار از برتولت برشت

میان تمام چیزهای قطعی، قطعی ترین شان تردید است ...

ادامه مطلب