جملات ناب

جملات ماندگار از آنتوان دوسنت اگزوپری

ما باید بتوانیم نشانه‌ها را حتی در دوردست‌ها ببینیم و دریابیم.

ادامه مطلب

جملات ماندگار از فردریک نیچه

کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد!.

ادامه مطلب

جملات ماندگار از برتولت برشت

میان تمام چیزهای قطعی، قطعی ترین شان تردید است ...

ادامه مطلب

جملات ماندگار از لودویگ ویتگنشتاین

برای اصیل بودن کافی است که دروغ نگویی... آغاز اصالت خوب همین است که... نخواهی چیزی باشی که نیستی...

ادامه مطلب

جملات ماندگار از محمود دولت آبادی

پیری به نظرم چیزی نیست جز بی آیندگی ، و اگر انسان دچار پیری زودرس می شود ، برای این است که فردایی نمی بیند!

ادامه مطلب

جملات ماندگار از اوریانا فالاچی

اگر طعنه بزنیم کسی مسخره مان نمی کند اما همینکه به چیزی واقعا ایمان داشته باشیم همه به سرمان می ریزند .

ادامه مطلب