جن افسانه یا واقعیت

جن افسانه یا واقعیت + دانلود فایل

از دیدگاه اسلام، موجودات در همین موجوداتی که ما با چشم می‌بینیم منحصر نمی‌باشد بلکه علاوه بر این موجودات عادی مانند انسان، حیوانات، گیاهان، کوهها و ... یک سری موجوداتی هستند مانند خدا، فرشتگان، عالم برزخ و جنها که به دلیل جسمانی نبودنشان ما توانایی دیدن‌شان را نداریم امابر اساس آیه 27 سوره اعراف آنها ما را می‌بینند و ما آنها را نمی بینیم،

ادامه مطلب