حجم با انتگرال

تحقیق درباره ی حجم با انتگرال + دانلود فایل

اگر F تایعی ثابت و مقدارش برابر ۱ باشد. آنگاه مجموعهایی به صورت تشکیل می شوند وقتی هر سه به صفر میل کنند خانه کوچکتر و بیشتر می شوند و در نهایت فضای D را می پوشانند بنابراین حجم D را به صورت انتگرال سه گانه زیر تعریف می کنیم. توسط این فرمول ما قادر خواهیم بود حجم اجسام محصور در رویه های خمیده را محاسبه کنیم.

ادامه مطلب