دسته بندی ادیان مکاتب بشری

دسته بندی ادیان مکاتب بشری + دانلود فایل

شاید نتوان درباره پدیده‌هاى جهان، تعریف کاملى ارائه داد. تعریف در اصطلاح باید جامع و مانع باشد؛ یعنى همه موارد خودى را در برگیرد.(جامع افرادش باشد) و همه موارد بیگانه را بیرون کند.(مانع اغیار باشد) اما چنین تعریفی در بیشتر موارد، بسیار سخت و شاید غیر ممکن است و تعریفها برخى از جوانب موضوعات را نشان مى‌دهند.

ادامه مطلب