دوقلوها

دوقلو های به هم چسبیده دنیا را با چشم هم می بینند

این دو قلوها، با چشم یکدیگر، دنیا را می بینند به چشم خیلی ها تاتیانا و کریستا هوگان، شوخی طبیعتند؛ به چشم برخی اما آنها یک مساله بغرنج پزشکی اند که چیره دست ترین جراح های دنیا هم جسارت نزدیک شدن به آن را ندارند. هر کدام از این دو قلوهای به هم چسبیده 7 ساله ، می توانند با چشم قل دیگر دنیا را تماشا کنند، احساسات جسم دیگری را مثل سوختن یا درد یا قلقلک درک کنند و همزمان با یکدیگر، رای های متضادی داشته باشند و بحث کنند.

ادامه مطلب