رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران

دستمزد ۹۵ را به واقعیت هزینه های خانوار کارگران نزدیک کنید

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه دستمزد کارگران بسیار اندک است و ما خواهان تحول مزدی هستیم گفت:ما خواهان تحول مزدی و دستمزد منصفانه هستیم و این درخواست را طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام خواهیم کرد.

ادامه مطلب