رسول کوهپایه زاده

نامه (( ب – ز )) منتشر شد

رسول کوهپایه زاده اصفهانی در واکنش به حرف محمود علی زاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی مبنی براینکه در پرونده «ب - ز» بحث اتهام رشوه مطرح است، گفت: ایشان قبلاً هم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بودند که از نظر من «ب - ز» باید اعدام شود ضمن اینکه بحث رشوه هم در این پرونده مطرح است.

ادامه مطلب