طراحی لرزه ای ساختمانها

جزوه طراحی لرزه ای ساختمانها + دانلود فایل

مباحث: مهندسی زلزله، لرزه نگاری و اثر زلزله بر سیستم های سازه ای. پاسخ سیستم یک درجه آزادی تحت اثر زمین لزره. پاسخ سیستم چند درجه آزادی تحت اثر زمین لرزه.

ادامه مطلب