علوم اخلاقی و شرعی

علوم اخلاقی و شرعی + دانلود فایل

چهار رکن اخلاق عبارتند از کرامت انسانی (Human Dignity) ، سود رسانی (Beneficence) ، ضرر نرسانی (Non Malfeasance) و عدالت (Justice) . در بررسی کاربردی اصول اخلاق در پژوهش ‌ های علوم پزشکی می ‌ توان نگاه ويژه ‌ ای به هر يک از اين اصال داشت. از سوی ديگر در ايران، سابقه طولانی در زمينه علوم پزشکی و اخلاق پزشکی از پيش از اسلام تا دوران شکوفائی علوم دانشمندان مسلمان وجود دارد.

ادامه مطلب