علیرضا دبیر

ضیافت شام مدیر تیم امید و شورای شهری ها در اردوبی دوبی

مدیر تیم فوتبال امید به همراه سه عضو شورای شهر تهران در اردوی تیم فوتبال امید حضور پیدا کردند. حبیب کاشانی به همراه ابوالفضل قناعتی، هادی ساعی و علیرضا دبیر در اردوی آماده سازی تیم فوتبال امید که در دوبی برپا شده، حضور پیدا کردند.

ادامه مطلب