عکسای سیل ایلام

عکس های متاثر کننده از سیل در غرب کشور

بازهم سیل و بازهم خسارت های جانی و مالی برای مردم ایران. اینبار با وجود خبر به موقع سیل و آبگرفتگی در شهرهای غربی ایرانبازهم شاهد اتفاقات ناگوار برای هموطنانمان بودیم. زیرسازی نامناسب راه ها کشور که در روزهای عادی هم برای هموطنانمان حادثه می آفریند و در روزهای سخت بمنجر به فاجعه می شود. همچنین عدم کنترل و هدایت صحیح آب های سرگردان روی زمین و فرسایش بسیار بالای پوشش گیاهی از عوامل اصلی این رویداد تلخ بودند.

ادامه مطلب