فردریک نیچه

جملات ماندگار از فردریک نیچه

کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد!.

ادامه مطلب