فرهاد هواخواه

من بیماری «جمع‌کردن ماشین» دارم!

بسیاری از پسربچه ها در همه جای دنیا از همان روزهای آغازین زندگی ماشین باز می شوند و هنگام حرکت دادن اسباب بازی هایشان صدای موتورش را در می آورند.

ادامه مطلب