فرهنگ کتابخوانی

آداب و فرهنگ کتابخانه

آداب و فرهنگ کتابخانه کتابخانه یکی از مکان های عمومی برای مطالعه و برای آموختن است کتابخانه هم مانند هر مکان دیگری یکسری آداب و فرهنگ منحصر به خود را دارد که با رعایت آن ها میتوانیم از آن بیشترین استفاده را ببریم. در کتابخانه جو به گونه ای است که همه گان مشغول خواندن و درک کتاب هستند شایسته است در آن جا با هم صحبت نکنیم

ادامه مطلب