فیلم از حادثه منا

فیلم جدید از حادثه منا

در ابن فیلم که به تازگی در فضای مجازی متشر شده شاهد صحنه های تاسف باری از فاجعه منا هستیم.

ادامه مطلب