قاشق سلفی

قاشقی که سلفی می گیرد

سلفی .. سلفی ... سلفی .... این روزها هر طرف که نگاه می کنی کسی دارد سلفی می گیرد، سلفی جایش را در بطن زندگی ما باز کرده. حتی در وسط میز غذا، وقتی که داریم غذا می خوریم.

ادامه مطلب