لیست مفقودین مراسم حج امسال

لیست کامل مفقودین حادثه منا + لیست کامل کشته شدگان مراسم حج امسال

تازه ترین لیست اعلام شده از مجروحین مراسم حج امسال و حادثه منا که توسط سازمان حج زیارت اعلام گردیده به شرح ذیل است.

ادامه مطلب