مسجد

فعالیت هایی که در مسجد انجام می شود + دانلود فایل

در بحثهای مربوط به فرصتهای تبلیغی، به اماکن و فضاهای تبلیغ رسیدیم و در مجله شماره 53 بیان شد که بهتر است فضاهای تبلیغی در مسجد متمرکز شده، بودجه های مردمی به سوی مسجد سوق داده شود. در این راستا مطالبی درباره اهمیّت و جایگاه مسجد بیان گردید و مباحثی در مورد مدیریت و کارگزاران مسجد مطرح شد. همچنین در مجله شماره 55 بحث اداره مسجد به طور گذرا مورد توجه قرار گرفت.

ادامه مطلب