مشاغل بانوان

برابری جنسیتی در تمام مشاغل ظلم به زنان است

مسئول اندیشکده مطالعات راهبردی زنان با بیان اینکه برابری جنسیتی در تمام مشاغل به نفع زنان نیست بلکه ظلم به آنها است، گفت: تعلیم و تربیت و آموزش از جمله مشاغلی است که اولویت اشتغال در آنها باید در اختیار زنان باشد.

ادامه مطلب