مهرجویی

آقای بازیگر: شرایط مساعدی ندارم

عزت الله انتظامی بزرگ مرد سینمای ایران اظهار داشت که شرایط جسمی مناسبی ندارد. آقای بازیگر اعلام کرد طی ماه های گذشته بهتر شده است اما کهولت سن گریبانگیرش اشت. وی اظهار خوشحالی کرد که در طی این سالها در آثاری حضور داشته که در سینمای ایران مانداگار شده. انتظامی از بازی در فیلم جدید کیمیایی خبر داد و گفت که ساخت فیلم قطعی است.

ادامه مطلب