موارد عدم قبول توبه

موارد عدم قبول توبه + دانلود فایل

«توبه» و بازگشت از گناه، مخصوص به گناه یا گناهان خاصى نیست، و شخص و اشخاص معینى را شامل نمى شود، و زمان محدودى ندارد، و سن و سال و عصر و زمان خاصى در آن مطرح نیست. بنابراین، توبه از تمام گناهان است و نسبت به همه اشخاص و در هر زمان و هر مکان مى باشد، همان گونه که اگر شرایط در آن جمع باشد مورد قبول درگاه الهى خواهد بود.

ادامه مطلب