نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

جملات ماندگار از اوریانا فالاچی

اگر طعنه بزنیم کسی مسخره مان نمی کند اما همینکه به چیزی واقعا ایمان داشته باشیم همه به سرمان می ریزند .

ادامه مطلب