وثیقه میلیاردی

وثیقه زنجانی بایستی ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومانی باشد

یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه دادگاه می تواند قرار بازداشت موقت زنجانی را به قرار وثیقه تبدیل کند گفت: «اگر قاضی به میزان دو برابر مبلغ ادعای شکات قرار صادر کند تازه به اصل مطلب می رسد

ادامه مطلب