وضو

احكام وضو +دانلود فایل

درازى صورت را، بايد از بالاى پيشانى، جايى كه موى سر بيرون مى آيد تا آخر چانه شست و پهناى آن به مقدارى كه بين انگشت وسط و شست قرار مى گيرد بايد شسته شود و اگر مختصرى از اين مقدار نشويد وضو باطل است و براى آنكه يقين كند اين مقدار كاملا شسته شده، كمى اطراف آن را نيز بشويد. اگر صورت يا دست كسى، كوچكتر يا بزرگتر از معمول مردم باشد، بايد ملاحظه كند كه مردمان معمولى، تا كجاى صورت خود را مى شويند، او نيز تا همان جا را بشويد و همچنين اگر در پيشانى او، مو روييده يا جلوى سرش، مو ندارد بايد به اندازه معمول، پيشانى را بشويد.

ادامه مطلب