پرتودهی

تعیین عمق دریا با استفاده از امواج فرا صوت + دانلود فایل

در سونارها، امواج ماورای صوت به صورت امواج ناپیوسته در امتداد معین فرستاده می شود و چناچه مانعی در مسیر امواج موجود باشند امواج بازتاب می شوند و به وسیله ی گیرنده ها و آشکار سازها دریافت می گردند.

ادامه مطلب