پیل سوختی

انواع پیل سوختی و کاربردهای آن + دانلود فایل

پیلهای سوختی غشاء پروتون دارای غشاء پلیمری جامد هستند که در حال حاضر عمدتًا غشاء Nafion دراین پیل سوختی بکار برده م ی شود و به شکل یک ورقه باریک منعطف است.

ادامه مطلب