چرا ماه ما را تعقیب می کند

چرا ماه ما را تعقیب می کند + دانلود فایل

شاید وقتی با ماشین یا اتوبوس به مسافرت می روید و از شیشه ی ماشین به ماه نگاه می کنید همیشه از خود می پرسید چرا ماه به دنبال ما می آید یا چرا ما را تعقیب می کند؟

ادامه مطلب