چگونگي دستيابي به دماهاي بسيار پايين

چگونگی دستیابی به دماهای بسیار پایین و نحوه اندازه گیری آن + دانلود فایل

دما را می توان با واحدهای مختلفی اندازه گرفت. معمولاً برای اندازه گیری دما در زندگی روزمره از واحدهای سلسیوس و فار نهایت استفاده می کنیم. صفر مقیاس دما باید متناظر با سرعت صفر ذرات گاز و در نتیجه انرژی صفر این ذرات باشد،

ادامه مطلب